أ

ب

ت

ج

ح

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

م

ن

و

ه